วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พระแม่ลักษมี
มหาลักษมี ศโลก
โอม...วิษณุ ปริเย นะมัสสะตุภะยัม นะมัสสะตุภะยัม ชัคทะเต อทรัตหันตริ นะมัสสะตุภะยัม สะมฤทะธัม กุรุ เม สะทา นะโม นะมัสเต มะหานะมาเย ศรีปิเฐ มุระปุชิเต ศังขะจักรัคคะทาทัมมะเน มะหาลักษมี นะโมรัสสะเต


ลักษมี คายตรี
โอม...มหาลักษะมะเย จะ วิทัมเห วิษณุ ปะริยาแย ธีมหิ ตันโน ลักมีช ประโจทะยาต

สิทธิ ลักษมี มนต์
โอม...เอม กลีม โสน เอม หรีม ศรีม โอม นะโม ภัคคะวะตี มาตาคีศะวะรี สะระวะชันมะโนหาริณี สะระวะราช วะศัม กรี สะวัมมุขะรัมชะนิ สะระวัสตะโร ปุรุษวะศังกรี สะระวะทุษฏะ มฤควะศังกรี หรีม ศรีม กะโลน เอม โอม


มหาลักษมี มนต์์
โอม...หรีม ศรีม กัมมะเล กัมมะลาละเย ปะระสีท ปะระสีท ศรีม หรีม โอม...มหาลักษมะแย นมัช


ราธา คายตรี
โอม...วฤษภานะชาแย วิทัมเห กฤษณา ปริยาแย ธีมหิ ตันโน ราธา ประโจทะยาต


บทต่อไปเป็นบทสวดที่พราหมณ์โบสถ์เทพมณเฑียรใช้สวดขอพรจากพระแม่ลักษมี
และเป็นการสรรเสริญพระแม่ลักษมีพร้อมพ่อนารายณ์

โอม ศานตาการัม พุธะคะศะยะนัม ปัททะมะนาภัม สุเรศัม วิศาวาธารัม คะคะนะศะธะรึ ศัม เมฆะวัณณัมสุภางค์คัม ลักษมีการตัม กะมะละนะยะนัม วันเท วิษณุม ภะวะภะยะหะรัม ศันเทวะโลกัยกะนาถัมขอบคุณที่มา : http://www.missladyboys.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น