วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พรหมวิหาร 4

พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ

  1. เมตตา ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข
  2. กรุณา ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
  3. มุทิตา ความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขในทางที่เป็นกุศล
  4. อุเบกขา การวางจิตเป็นกลาง การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าตนไม่สามารถช่วยเหลือผู้นั้นได้ จิตตนจะเป็นทุกข์ ดังนั้น ตนจึงควรวางอุเบกขาทำวางใจให้เป็นกลาง และพิจารณาว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ได้เคยกระทำไว้ จะดีหรือชั่วก็ตาม กรรมนั้นย่อมส่งผลอย่างยุติธรรมตามที่เขาผู้นั้นได้เคยกระทำไว้อย่างแน่นอน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น